FANDOM


Not to be confused with The Crypt.


TY̸P̡E: L҉I͢V̛E ̸ĆOMB̶AT͝ ̨FE͝ED͏
PART͘I̶E҉S:̧ ̧Tw̷o͠ ̀[̵2̛],̡ Òn̶e͝ [1]̀ █͠█̛█͡█̕█̧█-typ͞e,̷ D͜es͢i̶g̛nat͡i͘o̸n̴ ̕█̀█̀█́█̶█͏█ [u.1];̴ ͏
͡One̛ ́[̴1͜]̢ █̢███͜█͏█-̶typ̴ę,́ Çl̨ass͜ Ţẃo [2]̛,̨ Deşig̸n̷at͡ion͡ ̡█████͘█̢█ ̷[́u.̷2͜]
A̴S͢SǪCI̵ATI̛O̴N̢S:͝ D͘r͡a͏co̡ ͟Gr̶a̸s̛sl̨a̴nds;̷ ̨█̨██͠█͠█͝ ̢██͟██̨███̧█͟; ҉████̢██;͏ ██████; 
█͝█̛███͏██; ███̧█͝█̷██; ████͏█͞█̀
҉/̡/ÀU͞D͜I҉O UN͞AV̕A̶ILABLÉ//
̕//̕T͘R͜A͢N̨SCR͘IPT ̀F̀O̵LLO͜W͠S̀.̨.́./̶

[u.1͝:0͢1]͝ ͠W̨h͜y ͡d͘id yo͢u͟ ͢██̨█̶█ ͟█̢█ ͡██ █̴███?̵

͝[u.2:0̷1] ̕Be͡c͜aųse͞ I҉ ██̧██͜██ ͜█̡█̀███̀ ͟█͝█͞█͜█̵█͜█ ̡██ ̛██ ̛██ ██̕█͡█.͏ 
͟Deep d͝own, I ͠g̡u̵e̡ss █̧ █̕███͏██̨ █̢█ ̷█͜█̨█̢,͜ i̢t ̶f͏e̛lt ͘like͡ a͏n͢ e͠a̡si̷ȩr op͜t͢i҉on ̕thań ͡██̛█̸████͜ ̴█҉█҉█͢.
̡
̕[u̕.2̧:̧0̢2͡] I ̢ma҉de ýo̧u͘ ̛███ ͘███̧█͟█̷ ̨█̀█͏ ̶█̡█████̕█̀.͟ ́I̧'m҉ ̢s͢orry.͝ ̕
̸█̛███͡ █̸██ ████̧█ ͘█̡█͏█ ͞█ █̕█͡█҉█̸█ ̸██͜█̛██ ͢█҉█́█͘ █҉█ █́█͏.͝
̀
[u͘.2:̛0͘3]̛ ̵I j̢u̸st̵ ̴c͝oul̵dn̛'͜t͜ ͝ḑo ͠it͜,͠ ̧I guȩs͡s I ̕re̕a̸l͜l̡y ̧a͘m͡ t̛h͜e͟ we̡ak͝ ͞o̶n̛e.̧
̡
͟[u.̕2:04̕] ̨Tha̧nk͞ you █͢█͜█̡██̡█, ̷not͝ on̛l̕y̛ for͢ ͢tḩis, ̀bu̕t ̵for ̨e͡v̢e̸ry͟thin̵g.

̵[u͟.2:05] ̀Yo͞u ̧r͠èal͜ly are͜ t͏o̢o̸ ͡kin̴d҉.̕

̵-҉-͢-͠--͢--́---͠-͜---͢-̴--̢-̵-͡-̷---̨-͟--̵-̸---҉-̛---------͏-͜

̵T̕YṔE:̛ L͏IVE C̢OM͠B̢AT ̧FÈED
͝PA̷RT̶IES: ̕T̶wo ̨[2], ̶On̷é ̴[1]̷ ██̕█̡███-͘t̵yp͏e͏, ̵De͡si̴gn͠ati͟o҉n ███̡ ██͢█̡█̵█̶█ ██͝█͟ [u.͢1͜];
͏O҉ne ̴[͞1]͠ █̨█͘██͢██-̡ty͜p̧e̸, ̵Clas̸s̴ On̨e͘ [1], D͘es̶i̷g͞n̨aţion̛ ͢█̶███́█̶█ ██̨██͘ ̷[͟u͘.2]
AS̀S̷O̵CI̴ATION͟S: ̨Dra͞c̡o̷ G͟r͜as͞sl̴and̡s; ͠█̕█͟███̸█̷█̀█̸;̕ ██͠███̡█ ̀█̢█̷██͠; █͏█͞█̛ ͝█͟██͟███ █̧██҉; ̵████;͠ ̷
███͘█̶█; █̡█̸██̢█̸█; █҉██████́
/̷/̢A͢U̴DI͞Ơ U͠N͝A̡VAI҉LA̵BLE//̴
͢/́/̨T̀RA̧N͡SCR͟IPT F̀O̡LL͏OWS̵.͘../

[u̷.2͠:0́1̢]͠ It̕'s ̡nev͠e̕r ̨re͟a̸ll̛y t̡hat e͠a͢sy͢, is ҉i̸t?͝

͜[̕u.͘2҉:͘02̛] ̕H͜o͟w c̴onvenie͜n͜t̸ it would͝'҉v̕e͞ bee̵n ͠i̴f͡ ́y͢ou ̡did̷n't̕ ̷move͠, ̴I ͘gués̴s̵.͏
̸
̛[u̸.̡1:0͡1] ̶W͏hy̛ ͢do̧ you ̢████ █̕█̵█̢ █҉█̵█, ͘and ██̴██̛█ █̴█҉█̵█̕ ██̸█͏ ̧█͢█͞██͘█̵ ██̷█̵?̷
͞
[u̕.2:03] Oh̵, yo͢u͘ ̶t̕hink you̶'ll b͡é ab͠l͝e to k͡n͘ow̢ that ̵e͟asi͝ly?

͟[͜ư.͡2͡:04]̀ Ma͘ybę ███̴█ ̢█́█̀█̢█̸█,͟ m̕ąy͡be ██͡███ █͜█̀█͢█̀.́
͡
[u.1:0͢2͡]̢ W̶h̴at ͞hav̕e ̡yo͘u ██̧█̡█̧ ██͡██ ͘█͠██? I͏ w͞o͢n͘'͏t ev͟e̢r͟ ██̨██́█͢█͡█̴ ͠███ ██ ̢
██͟███͢██͡ ͝██̛█͏█ ̷█ █̡██́█̨ █҉█̵ █͝██.
͞
[͞u.͞2:́05] ͜Wel̢l, ͟I ͠d҉òn'͞t̀ k҉now abo̷u͘t t̷hat͏ thou̵g̸h.̸ ̀
̀I͏ ̨w̕as̡n'ţ ██̀█ ͠█̛█͞█ █͠█͠█ ͞█͝█͡█̧█̧ ̨█͡██, ̨a̧fter alĺ.̷

[u.͟2͞:̸06̸] ̷Al̢thǫugh,̨ I҉ ͏do͝n͠'t ̕feel͜ like f͡i͜g͘h̴tińg͘ ͟y͡ou. 
͘Yo͡u҉ n̡eéḑ to̵ c̡om͘e ̨wi̸th̸ me. This can̵ b̸e p̶r͡et̢t́y ̷s̴i͏mple̷.̧
͘
[̵u.1͘:03]̵ I̵'͜m no͜t́ ̕going̢ ̕t̢o̡ do ̶what͜ ̸y̛o͏u ̧wa͢nt͠, ͡e͠sp̶e̛cial͜l̸y ͢
a͠f̕ter҉ ̧█̸██͠█ █̵██ ͝█͞█̀█̡ ██ █͠█̸█҉█͢█͝█͘.͡
҉
[u.2:0̀7͜]҉ Yòu̧.͝..do̡n'҉t͘?͏

̸[̀ù.͟2͡:08͟]͠ ̸Well̀.̷ Ma͘y͢b҉e̕ █͜█████ ̧█̢██̧█̴ ͞█̷██͘ █͘█͟█̷██ ͘█͜████͞ ͘█͠█̢█.

-͏͝-̶̷̴͝-̵̢̡̕͠-̶̷̴̢̨-̵̴̡̀͘-̕͟͢-̢͢͏͏-̷̛-̶̢̧͘͠-̴̕͟͡-҉̢-̧͘͟͡҉-̷̧̢̀͡-̵̧̀͘-̴̧͠҉́-̧̕͜͞-̧̀҉̡-̡̕-̀͢-̨͘͢͜-̸҉̨͟-̵̶̴-̧̨͏͘͟-̷̷̡҉-͏͘͢͞-̸͞-̵͞҉͢-̨̕͠-̶̶̧́-̵̡
̡̢͠
͏̡̢҉́T҉҉̡͠Y̶̶͢͜͞P͞͞E͝:̷͜͠ ̸͘͝L̀͘I҉̴̀V̷͟͜͝E̷̢ ̢̛͢C̷̡͞O̧͘M̕͟B̵҉A̸̴̧͘͜T̢̨͢ ̷͟͏͝҉F̸̧̛̕Ȩ͜͝͡Ę̛D͡͏̷͡
̴̢͜͜͝P̴Á̢͘͜R̷͏͞T̡͜͞͞I̵͝͏̨҉É͝Ş̵̶̨͜:͜͝͡ ̴͘͟͠S͞͝ì̷̴̴̡x͟҉̸ ̡͜[̴̨͠͡6̢̀͝]҉̕,̶͝ ͘͡͝O͜͝ņ̸͟͞͞e͘ ̀͢͜҉[̕͝1̷̡͟͞]̛̛͏́ ͠͏̸̛█̸͡█̧̨͘͟█̡̧̀█҉█̡̢͢█̷̛́͝-̶̴͘͢͞t̵̴̢̛͡y̵̧҉p̧͘͟e҉̕,̧͢͠ ̵̧̕C̡҉͏̸͠l̵͜͜à̶͢͠s̴͘s͏҉ ́͜Ò̧̀͢n҉̴́̕é͞ ̷҉̀͝[̴̷͏1̢̕̕]͘,̵͢͏
 ̸̨D̵̡e̷҉͟͠s҉͢͏͘i͠͏̷͠g̴̡̨̧ń̷̸̴a̶͜͜t̵̢̢̕i̛̛̛͜ơ̴n̴̡̨͏ ̧́͜█̀̀̀͟͡█̛҉̸̛͟█̀͢͠█̴͡█̸̡́͟͏█̴͘█̷̵͘͟█̷̢̕̕͝█̧̕█̸̨͘͡█̵̧͘█̴̛█̨̛̀͜ ̨̢̢[҉̴̛u̸̷͠҉.̛̀͘͜1̧̕͏]̶̧́;̶̷́̕̕ ̕͘
̛́̕Ò̶͘͜n҉̶̨́͜e̢̢͢ ̵̧͏█̵̢̀͘̕█̨̛͝█́͏̴█̨̡█̛̛́̕͟█̢́͟͞-͜͏҉͝t̕͏̶y̴͘͠p̷҉e̶̴͢͢,̷́̕͟ ̨́́͜D̷̡̡͢e̛͜͝ş̷̧͘҉i̵̢g̵̢̨͘n͡҉̨͢a̡͝҉̡t̴́̕͢i̵̷̡̧ǫ̵͟͜ņ̸ ̴̢̀̀█̡́̀͢█͏̸͡█͘͢█͠█̷̵̧͘͞█̧͢█̵̛͘͡█̴͘͡͏͡ ̢̀͢͝͡[̷̧̕u̡͜.̷̧́͞2͏͟]҉̨͢
̶̷͠͝͠À̧̡͜S҉̴̵̷̢S̨O̶͟҉̡͡Ć́I̶̷A̷͢͟͡͏T͟͞͡I̷̢͢O҉̸Ņ҉S̶̴̵̢͘:̶ ̧҉̨͟͝D͜͠r҉̶͟͝a̵̢͏͘c̨̀͢o̸̕͘͜ ͡G̷̨͏r̸͡a̡̧͢͞s̵̶̷̕s̸̶̷̢̢ļ̛҉a͞͏n͡d̶͠s̴̛;͟͏̨̀ ̛͢͝͠█̡͘█̧́҉̨͡█͜͏̶█̵̷̀͡█̀͠͞█̵́͠;͟͟͟ ̶͡█̢█̨́͏█̵̢̛͠█̸͘█̶̷҉█̀͢█͢҉̴͘͜█̴̢͞█̧█͜͟͠;҉̴҉͟͞ ̵̡█̸̢̀█҉̸͜͠█̵͝█̴̧͢͝█̸̸̡͟ ̵̕█̵̢█́̕█̴͘͘█̷̧͜͟͠;̨̀̀͠ ̴̢͠
҉█̸̧͞͡͝█̛̕͢͝█͜█͜͏͏█̧̀́͝█̸̀͘█̨̕͢͝█̵͘͝͞█̕҉̴̛█̛́█̧͝█̵̴̡̨█̵̶̶̧̨█̛̕҉;̧̕ ̵̀͡█̷̶█͡҉̸̡͟█̡͢█̨͠█҉͘█͝█̶͞█͟;͡͏̕ ̢̛͘█̷̴̡̀͞█҉͏█̸̴̀́█̢͘͜͏█́͟͟͏͢█̶█̢͏█̵̀͘͡;̵̀͜ ̡̕͝█̀͘͞͠█̸̧́̕͠█̀͏█҉҉̵͢█̴͟͡█̨͝█̨̕█̛͞;̀ ̢̀█̴͘͜͝█̛͠█̴̵́█̴̧̕█̸͘̕͝█̛͘͢҉;̴̵̷̵͠ ́͏̶̨█͢͏̵̵̡█̶҉̡█͜͏͝
̕/̛͢͞/͏͟À̧́Ú͜͜D̵̕͠Í̛͜O͠҉̨͏ ̵̸̨͟͡U͏͟͝N҉̴͞A̵̴͟V̡́̀͘͞Á̴̸͜I̛͟͠͏Ļ̨́͝A̷̕͞B̸̀L̨͟҉Ę̸́͘͞/̡̢̡́/́̀̕̕͠
͏͝͡/͏̕͢͡͞/̛͟͝T̨҉̛͝R̸̡͠͠͠A̕N̵̡͞S̨̢̀C̶̀̕͠R̵͡͠I̡͜҉P̡͟͟͠͝T͏̡̨̀ ̸̶̢̀F̧́͢O̢̧͢͜͝Ļ͞͝L̕͏̕Ò͢͠W̶S̷͏͏.̡҉.̶̡͠.̷͢͡/͘͝
͜
͏̕[̸́҉͠͏ų͢.̵҉̛́̕1́͏̵̡̀:̸҉0̀͡͝҉1͡͡]͜҉͜ ͢͡Y̨̕͜͞o̡̨u̸͞͞ ̵̢͘͘k̵͜͡͞͡ń̷̢͏ǫ̕͟͡w͢͝.̡҉͞ ̡̀͜͡͞F̷̧҉̴̨o̧͞ŗ ̨̛̛͝͞a̛͟ ̸̧͟͝f̴̛҉̧͜i̡̢̛͜͢r̸̸̨͘s̶̢t̛͠͝.̷̢͞
̶̧͘͜͝
͘͝͡[͘͡u͝҉̵̴.̡́̕͝1̶̶̶̡͢:̸̀͡0̀͏́2̸̷͜͠]̷̨͘͘͡ ̵͞͝҉Y̴̢ò̕͠u͏̡'̵͘҉̶v̕̕e͜͏͝ ̶̀͘r͢͡e̶̡͢a̸̧l̸͜l̸͢y̶̷̸̢͜ ̀r̸̡̧̧͝ư̴͡͞i̴͟͠n͜͢ȩ̸͝d̴̶́͢͠ ̴̨̨́m̢̡̀ý̷͘͝ ́͠p̢̨͟͜͞l͜͡á̧̧͘̕n̶̸͟s̸̀͘͏.̸̀͢͢ ̸̵̕͞͏À́̀n̵̡̡d̨ ̷͜I҉̴̢̧ ̛͢d̴̵̡͡҉o̷̢n͘͟'҉̢͢͡t̸̢͜͟ ̢͘͞͞p̸҉̴̛͡a҉̵́͠r͞҉̸̕ţ̵̛͜i̵̷͘͜c̸͘͘͠u͟͢͞ĺ̨̢a̵̡̡͘ŗ̛̀́l͞҉̧y̵̕ ̸́̀̀
l͘̕҉̡̡į͏̵͜͠k̡̨̀͟e̸̛͡͡͞ ҉͢w̡͞h̨̢͝͠è̢̢͏͠n̷̷̡͠͡ ̨̨t̷̡̢h̴͞i̴͟͜n̵̨̛͘͢g̸̷̡̀s̨͘͡͏ ̵҉͞d̸̴͢o̷͘͞͡n̨͟'̛͘͘҉̡t̵҉̡ ͝͏҉g̸͜ơ͡͝͝ ̷͟m̶̸̷͟y̷ ̡̨̨̛͝w̶҉̸͞ą̸͞͠ý̨̧͟.̴́
͞
̷[̢́͘͘͝ų̴̛.͏̀͟1̷͝:̶̧̛́͢0̨͟͢3̕͢]͠͏ ̨͘͢█̶̶█̢█̶͠ ̵̡█̡͢█̧͟͠█̕͟͢͡█̷̢͢█̷̡͠█̛͟͏█̶̀͏͏̢█̀█̸͡͝,̸̡҉ ͠͡Í̴̧͘͡'̢̛͢͡d̵̛͝͞ ҉͘͡҉l̶̴̢͜͜į̷́͞͞k̷̶̕͝͞e̸̕͞͝ ̵͢y͞͞ơ̧u̶̵̢̡͜ ̢͘͢t́͘ơ͜͝ ̷̡̨s̨͘̕͏t̡́҉̴e̴̴̡̧͜p̶̵͢ ̷̧̡͘͘o͢͢͝ù̶́t̵̴̡͜s̷̷̡͟͝i͏͠ḑe̷͡.̵̀̀ ͢
̶̀̀͢I̶̛͜ ̴̡̨͜w̢̨ą́̕n̛͟t̕͡͡͏ ̡́̕͠t̵̡́͜ò͡ ̢s̷̢̀̕͠h͏̴́o҉̷̴w̴͘͢ ̶̷̨͘█̶͘͡█̨̕͝█̴̶̧͏͘█̕͠█͏̶̡́͟█̷̕█͏͠█̛͟҉ ̶̨͠͠ẃ̸̡h́͡a̶͘͝t̴̴̵ ̶̀҉̕h̢́̀͠a̸̢̕͡p͟͜҉p̶̴̡̢e҉̢҉̷n̸͘s̶̸̶͡ ́t̶̡͝͞ǫ͟ ̡̛͜ṕ̷͟e҉͏o̸p͟l̸͘͜͜e̢̡̛҉ ҉w̴̶̢̨͟h̢̕͜͞͠ó̶̡͡͝ ̴̨́͟g̡̧͡e͜͞͡҉ţ͘͢͞͝ ̵̴̡̛̕i̵̢̨̕n͏̸̕͜͝ ̶̴̨m̶͟͝y̨̡҉ ̡w҉̶̴̴á͘͟͜y̢͡͝.̧̛
̸͠
̸́[̸̸̶́͞ú̢̧̕.̶̸̛́͢1́̕͟:̧́͜0̸̷̕4͏̢̛͝]̕͜͢͢͝ ͠҉̢̛Y̴o̢͟͡҉u̸͡ ̡̕͞m̀͜͠͏͜a̵̧͜y̧̧҉͢ ̷͜ń̴̨̀̀o̵͝t̵̶͘͜͠ ͏̧̧̕͘b̵̛e̵͘ ͟͞á̵͘͞b͠ļ̛͘e̸̷͜͠ ͠͞͝҉t̴̛̀͘o̸̕͠ ̶̛͟s̷̡̡͜ę̵̷͘e̵͟͢͠͝ ͏̢i͘͏҉t̛҉̵́.͘͘
̡̢
̀͠[̶̨ú̢͞.̷͢͝1̷̢̨͞͡:̵̨̡͘͟0̛͏5҉̨̛]́́͢ ̷̶̢͘B҉҉̶ư̧͞t̨̀̀͠ ͏̧́͞b̸̶̷̧͞y̸̸̢̨ ̷́͢h͟͞͝o̷̴̢w̸̨̧͡ ̵̨͘͜I̧̡̕'͝҉̵͞m̴̕͝ ̷̵̨͏f͡҉̶e̷̢e͞l̴̷͘̕í̕͝͠͡n̴͏g̶̶̴͏͠ ̧̕r͜͝i̢̕g̕͢͠h͜͠t̛͘͟ ҉̴͟҉̶ǹ̵̡̀̀ó̵̧̨͜w̶̕.̧͠͞.̸̴͡.͘҉́͢
͞͞
̧͠[̡͠u̴̶͟͟.͟͜1̀͡͞͡:̵̨̢̨͢0̷͘͞͝6̵̢̛̀]̵̨͝͝ ̸̧́́.̢̛͝.̷̨̀͟͠.̧̕I̵̴̢̛҉'̕͢͢͢͠l͞͝ĺ͢ ̵̵҉͟m̷̢a̴̢̡̛͟k̶̡̨͝ę̷͡͡ ̡͡śu͡r̸̢̀͝͏é̵̛͜ ̡̡̛y̷͝͝o̶̕͜u̡͘͜͝ ̵h̡́é͘a̵̕r̛ ̢̕͏̴į̕͝͠t҉͏̸̡͜.͜͟͠͡͏
̴͢
̧̢͝/̕/̢͝F͡͠͏F̛͢͜҉̛>̵̷̧҉>̢͘͟͜/̶̡͜͝͠/̢̀͘͠
̷҉̨̡͢
̴́͠͡[͘͢u͏̧͟.̢͟͝1̀͘͜͟:͏̸̨̛͟0͘͜7̵̛͞҉]̛̕͟ ͟͠H̴̢́҉̨é̶̷h̡̨́̀͠.̢́͡͡ ̴͜͞͠Y̧̨̡ǫ̵̨͘u̵̸̧͞҉r̵̨̡͝ ҉͏̷h̸̡̧͝é̴̡͜͠a̢͘͝r҉͢t̨̛͟͞ ̴͢͢͏ì̸ş͞ ̧́͠s҉́͢͡t͘͢҉͘í̶͠҉ļ̵l̸͢͜͟ ҉̶̶̧͘b͏̨͜e̕̕͟͏a̢̡̛t̴҉̡͟͢į͝n͢҉͘g̴̛͘͝͝.̸̵̧̛
͏͘
̛͏/̶/҉̷S̕҉͠͡T͡͏̸̧͏Ơ̕P͠ ̵̴̧́͢S̵̨͟͡T̕͢O̡̧͘P҉̸ ̴͏̕͢͟S̕͏́͏̨T̕͢͞Ơ̶͜P҉̧͠ ̸̨́͘D҉̸̢̨F͘L̷͝Ḱ̨͟4̵̸͏̡8̷̶̶̵͝2̡҉F̵̧̛͢Ǵ̨̨̕͟9͘͟͞͡1̡͟O̧͟J̴͘͞͞҉N̷̢0̡͟͏0̶̡̛0҉̴͜͝/̢̨͏͢͞

---------

Étienne

Bruis et Palaprat

On n'est jamais servi si bien que par soi-même

THE MAGIC NUMBERS ARE

2
5
2
0
6
0
1
4
0

This͢ ̧nu͢m͞b͠eR͝ sh̢ou̶l͟d͏ ͢p͠r0ve ͟a̶ u͟sef̛u͟l̨ a̸ss̡et̕ fo̢r̕ ͟y̴our͡ ͜in̸ve͞st͏i̧g̴atioǹs͞.́ 
F͝or͠t̶u͏nè fav҉0rs n͡ot̡ ̕thè ̢8r͟a̶v͏e͡,͢ ͢b͝u҉t̕ ̨ţhe ̴c͢1́e͡ver͞. 
E>̷<̷ami̶n͜e ít̷ ҉c̀lo̷śel͠y, ͠an͡d you wi͟ll ̴f͠iņd̢ ҉tḩe ͞k̵ey̶.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.